Fundación Woolly

Algemene voorwaarden

Je doneert aan onderstaande Ontvangende partij, hierna verder te noemen: Fundación Woolly

Fundación Woolly is een Nederlandse stichting met een ANBI status, opgericht in janurai 2022. De stichting heeft als doel het hondenleed in Spanje drastisch te verminderen. Om dit uit te kunnen voeren werken we aan het concept koel ondernemen. Dit houdt in dat we binnen de stichting op een duurzame wijze winst genereren om het hoofddoel te kunnen financieren. Hierdoor leveren we gelijk een bijdrage aan het natuurherstel! Lees hier meer over hoe we dit doen: https://fundacionwoolly.eu/forestry/

Als donateur van Fundación Woolly steun je zowel mens, dier en natuur en kun je kiezen om een eenmalige of een periodieke schenking te doen. Dit kan zowel via het online donatieformulier of via je eigen bank. Het bankrekeningnummer van Fundación Woolly is NL84 TRIO 0320 4586 87

Als je op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen van de projecten, dan kan je je binnenkort hier aanmelden voor de nieuwsbrief. Op onze Facebookpagina en Instagram zal binnenkort ook veel informatie te vinden zijn.

Alvast bedankt voor de steun!

Fundación Woolly
Aan de Fremme 60 B te Margraten

RSIN:863557272

donaties@fundacionwoolly.eu

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Donatieformulier: een middel om online een donatie te doen aan Fundación Woolly.
Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking, via de website van Fundación Woolly, een donatie doet aan Fundación Woolly.

Online doneren: het geven van geld middels een elektronische overboeking via de website van Stichting Fundación Woolly aan Stichting Fundación Woolly.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Fundación Woolly
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Fundación Woolly behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

ARTIKEL 3. RECHTEN Stichting Fundacion Woolly

 1. Alle donaties komen volledig ten goede aan Fundación Woolly.
 2. Fundación Woolly is volledig vrij in het bestemmen van de donaties, mits overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.

ARTIKEL 4. PLICHTEN Stichting Fundacion Woolly

 1. Fundación Woolly verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.
 2. Fundación Woolly neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving.
 3. Alle personen die namens Fundación Woolly bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

ARTIKEL 5. PLICHTEN GEVENDE PARTIJ

 1. Om online een donatie te kunnen doen dient de gevende partij minimaal 16 jaar oud te zijn. Indien een gevende partij de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dient een online donatie via een van de ouders of verzorgers te geschieden.
 2. De gevende partij geeft de correcte naam en identiteit op.
 3. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

ARTIKEL 6. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. Fundación Woolly verwerkt de door de gevende partij aan Fundación Woolly verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Fundación Woolly verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Fundación Woolly geregistreerde gegevens juist zijn en het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn. Fundación Woolly heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

ARTIKEL 7. COOKIES

Fundación Woolly maakt alleen gebruik van technische en funcionele cookies op delen van haar website.

ARTIKEL 8. SLOTBEPALINGEN

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Evt geschillen die mochten ontstaan tussen de 2 partijen, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.